สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

  19-22 MAR 20 ราคา 18,999.-

03-06 APR 20  ราคา 19,999.-

12-15 APR 20  ราคา 21,999.-

01-04 MAY 20  ราคา 20,999.-

03-06 MAY 20  ราคา 20,999.-

21-24 MAY 20  ราคา 18,999.-

04-07 JUL 20   ราคา 20,999.-

 25-28 JUL 20   ราคา 20,999.-

24-27 SEP 20  ราคา 18,999.-

10-13 OCT 20  ราคา 21,999.-   

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้