สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

ฺBET001 : เบตง เมืองงามชายแดนใต้สุดด้ามขวาน - เกาะปีนัง Penang Island “เมืองมรดกโลก”

วันเดินทางไปทัวร์ปักษ์ใต้

เบตง จังหวัดยะลา เมืองงามชายแดนใต้สุดด้ามขวาน

สวนดอกไม้เมืองหนาว สร้างตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นการศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ต่างๆ อิสระเก็บภาพกับมุมต่างๆ  

เกาะปีนัง Penang Island “เมืองมรดกโลก” ข้ามสะพานปีนังที่เชื่อมโยงจากแผ่นดินใหญ่สู่เกาะปีนัง ยาวเหยียดถึง 13.5 กม.

ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกคร้ังที่ 1

City Hall นำท่านชมศิลปะภาพวาดบนฝาผนัง และกำแพงตึก Penang Street Art  ซึ่ง อยู่บนถนนสายต่างๆ ของจอร์จทาวน์ที่สะท้อนวิถีชีวิตใน  หลายๆ ด้าน โดยมีศิลปินหลายๆท่านมาสร้างผลงานเอาไว้

เดินทาง 11-15 เมษายน 2563

ราคาเริ่มต้น

7,999 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

วันแรก      กรุงเทพฯ-สงขลา(ด่านสะเดา) 

วันที่สอง   ด่านสะเดา-เบตง-บ่อน้ำร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ชมอุโมงค์ปิยะมิตร-                                     อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์

วันที่สาม   เบตงใต้สุดแดนสยาม -ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง –พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรม                           ประกาศ- ปีนัง -ป้อมปืนคอนวอลลิส

วันที่สี่      ปีนัง-วัดไชยมังคลาราม-วัดพม่าธรรมมิการาม -วัดเจดีย์หมื่นพระ (Kek Lok Xi) -                            ด่านสะเดา  

วันที่ห้า    กรุงเทพมหานคร

 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more