สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

SNP02 : นมัสเต...เนปาล กาฐมาณฑุ นากาก๊อต บัคตาปูร์ โพธินาถ 4 วัน 3 คืน (SL)

วันเดินทางไปทัวร์เนปาล

  19-22 MAR 20 ราคา 18,999.-

03-06 APR 20  ราคา 19,999.-

12-15 APR 20  ราคา 21,999.-

01-04 MAY 20  ราคา 20,999.-

03-06 MAY 20  ราคา 20,999.-

21-24 MAY 20  ราคา 18,999.-

04-07 JUL 20   ราคา 20,999.-

 25-28 JUL 20   ราคา 20,999.-

24-27 SEP 20  ราคา 18,999.-

10-13 OCT 20  ราคา 21,999.-   

ราคาเริ่มต้น

เริ่มตัน 18,999 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

เนปาลเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสต์ หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปลี่ยนจากป่าเมืองร้อนจนถึงเขตน้ำแข็ง ก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านสัตว์ป่า พืชพรรณไม้ สภาพนิเวศน์วิทยาที่ไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในโลกที่ท่านจะสามารถสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิมะนับหมื่นลูกได้อย่างใกล้ชิดที่สุด

วันที่แรก       สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot  Mountain) 

วันที่สอง        บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล 

วันที่สาม        โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์

วันที่สี่            กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more