สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

SNP01 : นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 6 วัน 5 คืน (TG)

วันเดินทางไปทัวร์เนปาล

กาฐมาณฑุ โภครา ปาทัน นากาก๊อต

6 วัน 5 คืน (TG)

พิเศษสุด!! พักเมืองโภครา 2คืน

WOW…นำท่านเข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

10 - 15 APR 20 ราคา 34,900.-

11 – 16 APR 20 ราคา 34,900.-

12 – 17 APR 20 ราคา 32,900.-

 

ราคาเริ่มต้น

เริ่มต้น 32,999 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

เนปาล  เป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสต์ หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปลี่ยนจากป่าเมืองร้อนจนถึงเขตน้ำแข็ง ก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านสัตว์ป่า พืชพรรณไม้ สภาพนิเวศน์วิทยาที่ไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในโลกที่ท่านจะสามารถสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิมะนับหมื่นลูกได้อย่างใกล้ชิดที่สุด

วันที่แรก       กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองกาฐมัณฑุ –วัดปศุปฏินารถ – ตลาดทาเมล

วันที่สอง      กาฐมัณฑุ -หมู่บ้านบันดิปูร์- เมืองโภครา   

วันที่สาม      เมืองโภครา- ซารางก๊อตน้ำตกเดวิด –วัดบินดาบาซินี – ศูนย์อพยพชาวทิเบตล่องเรือทะเลสาบเฟวา - วัดบาลาฮี

วันที่สี่          โภครา – กาฐมัณฑุ  (บินภายในประเทศ) - ภัคตะปูร์" (Bhaktapur) - เมืองนากาก็อต NARKAKOT       

วันที่ห้า        นากาก็อต –เมืองปาทัน –เข้าเฝ้าองค์กุมารี - ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ – วัดสยมภูวนาถ - กาฐมัณฑุ                                                                                                                                                                                                                         

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more