สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

IND008 : แสวงบุญสี่สังเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล ๘ วัน ๗ คืน บินตตงพุทธคยา สายการบิน V9

วันเดินทางไปทัวร์แสวงบุญอินเดีย-เนปาล

๒๔-๓๑  ตุลาคม ๒๕๕๘, ๗ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘๑๒ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๙ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘๒ – ๙ มกราคม ๒๕๕๙, ๑๖ – ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

๓๐ มกราคม – ๖ กุมภาพันธิ์ ๒๕๕๙, ๑๓ – ๒๐  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๒๗ กุมภาพันธิ์  – ๕ มีนาคม ๒๕๕๙, ๑๒ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ราคาเริ่มต้น

39,900 .-

สายการบิน

ไม่ระบุสายการบิน

ไปแสวงบุญแดนมหัศจรรย์ อินเดีย - เนปาล นมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร และปรินิพพาน ชมแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ชื่อคงคา แดนภูผาหิมาลัยสูงเสียดฟ้า ที่อาถรรพณ์ลมสุสานเผาศพ ๔,๐๐๐ กว่าปี ที่ไฟไม่เคยดับ หลับตาไม่หลงพะวงกับศาสนาเชนแก้ผ้า-สะสวยละลานตา สาวแขกแปลกแต่จริง ยอดหญิงเบญจกัลยาณี ทุกสิ่งที่ต้องไปดูที่ประเทศอินเดีย 

เปิดประตู สู่อินเดีย

พุทธวจนะ แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้นำทางไว้ก่อนดับขันธปรินิพพานต่อพระอานนท์ ณ สาลวโนทยาน กรุงกุสินาราย์ ว่า "ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศัทธา ด้วยระลึกว่า

ลุมพินีวัน..พระตถาคตประสูติในที่นี้๑  พุทธคยา..พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ ๑ สารนาถ...พระตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปแล้วในที่นี้ ๑ กุสินารา..พระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ ๑

"ดูก่อนพระอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์สถานเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกมลายไป จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์"

อินเดีย   คือแดนดินถิ่นพระเจ้า

อินเดีย   มีหลายเผ่าหลายศาสนา

อินเดีย   มีแม่น้ำศักดิ์ชื่อคงคา

อินเดีย   แดนภูผาหิมาลัย

            อินเดีย   เมื่องที่สุดของที่สุด

            อินเดีย   เป็นเมืองพุทธอันยิ่งใหญ่

            อินเดีย   มีสาวสวยกว่าประเทศใด

            อินเดีย   จนเข็ญใจจึงขอทาน

                       อินเดีย   เมืองที่สุดของปัญหา

                      อินเดีย   บ่อเกิดปัญญามหาศาล

                      อินเดีย   เป็นบ่อเกิด ศรัทธาธาร

                      อินเดีย   คือตำนานอู่อารยธรรม

**อนุเคราะห์จาก ดร.พระมหาไพโรจน์ ฐิตสีโล**

 

รีวิว...สถานที่ท่องเที่ยว"ยอดนิยม"

โซนามาร์คงดงามราวภาพวาด

ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น [ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ] - ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามที่ทะเลสาบอาชิ - ชิมไข่ดำที่มีความเชื่อ

more