สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

ไต้หวัน สมายด์ จุใจ สงกรานต์ 6D5N

ไทเป-ไทจง–อุทยานทาโรโกะ-อุทยานอารีซัน-เมืองเกาสง

สวนสนุก EDA-WORLD และ OUTLET MALL EDA WORLD

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS + THAI SMILE (TG + WE)

พิเศษ 1..เที่ยวชม อุทยานที่ 1 อุทยานทาโรโกะ น้ำฉางชุน ถ้ำนกนางแอ่น

พิเศษ 2....นั่งรถไฟโบราณ อุทยานอารีซัน , ชมป่าสนพันปี , เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ

พิเศษ 3....เที่ยวชม สักการะ วัดฝอกวงซัน ชมวัด วัดที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สักการะ พระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ,สักการะวัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้ากวนอู 

อาหารพิเศษ..เมนูบุฟเฟ่ต์ นานาชนิด // บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน // เสี่ยวหลงเปา

 

10 – 15 APR 2020  ราคา 39,900.-

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้