สายด่วน 086 288 2831

เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ : 09.00 - 13.00 น.

จองทัวร์

ผู้จอง

กาฐมาณฑุ โภครา ปาทัน นากาก๊อต

6 วัน 5 คืน (TG)

พิเศษสุด!! พักเมืองโภครา 2คืน

WOW…นำท่านเข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน

10 - 15 APR 20 ราคา 34,900.-

11 – 16 APR 20 ราคา 34,900.-

12 – 17 APR 20 ราคา 32,900.-

 

*** เลือกวันที่ต้องการเดินทางใส่ในช่องวันเดินทางข้างล่าง

จำนวนผู้เดินทางNo. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ตรงตามพาสปอร์ต
**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี กรุณาแจ้งวันเดือนปีเกิดด้วย
No. สะสมไมล์
TG : R.O.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เงื่อนไข การสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน

ใส่ข้อมูลตรงนี้